۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ امور جاری روزانه ۲۰۲۱ | تحلیل Hindu News ، Indian Express ، تحلیل PIB


بارگیری PDF روزانه link لینک تلگرام
https://t.me/ParivartanIAS123

در اینستاگرام دنبال کنید:

https://www.instagram.com/naresh_bhyan؟r=nametag

#TheHindu، #TheHinduEditorial، #UPSC، #IAS، #upscPrelims2022، #IasPrelims2021، #UPSC2022، #IAS Prelims2022، #TheHINDU، #TheHinduEditorial، #Daily_Current_Affairs، #CurrentAurairs، #CurrentAurairs، Ravi Study IQ GKWorld AffairsNEXT EXAM @Adda247Online Study PointwifistudyUTKARSH CLASSES JODHPUR #UPSC #IAS #TheHinduAnalysis #روزانه روزانه TheHindueditoral #Thehindunewstoday Daily Daily MCQs، Next Exam Daily Daily Affairs، #NextExamDailyCurrentAffairs، Next Dose Daily Daily Affairs، #NextDoseDailyCurrentAffairs، #NextExamCurrentAffairs، #NextExamCurrentAffairs، #NextExamyNyxtose Current،، Online Online StudyNextDose، point امور جاری روزانه ، #PointyStudyPoint ، #OnlineStudyPointda Dailycurrentaffairs، #SarkariJobNews ، اخبار کاری سرکاری امور جاری ، #بعدآزمایشگاه DailyIQCaffarentAffairs ، مشرجی امور جاری فنی ، جگرن جاش امور جاری به زبان هندی ، #کنونی در هندی ، امور جاری روزانه ، Ankit Awasthi امور جاری روزانه ، امور جاری Wifistudy ، #WifistudyCurrentAffairs ، #Wifistudydailycurrentaffairs ، #AnkitAwasthicurrentaffairs. #کنونیفروش امروز ، #Adda247 #جاری #اخبار.

این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است.

پخش از یوتیوب

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *