تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۳: ترفندها

سومین مجموعه در TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی سوم نگاهی دقیق تر به حقه بازی ها و برخی دیدگاه های مختلف دارد که می توان از آنها استفاده کرد – از جمله ترفندها به عنوان قوانین نادرست […]

بیشتر بخوانید