آموزش تحلیل رفتار متقابل!

باب کوک جلسات درمانی را معرفی می کند برای فیلم ها و رونوشت ها به www.therapyvideos.co.uk بروید! همچنین برای اطلاع از آموزش به www.mcpt.co.uk مراجعه کنید! به این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است. پخش از یوتیوب دانلود

بیشتر بخوانید

"آموزش تحلیل رفتار متقابل"

تحلیل رفتار متقابل آموزش روان درمانی در موسسه منچستر برای روان درمانی منچستر انگلستان انگلستان. www.mcpt.co.uk برای اطلاعات در مورد دوره های آموزشی و CPD. به این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است. پخش از یوتیوب دانلود

بیشتر بخوانید