تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که افراد مورد هدف هر روز از آن رنج می برند. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که افراد مورد هدف هر روز از آن رنج می برند. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل: نقشه راه آمریکا برای هوش هیجانی

در هر بحران یک فرصت وجود دارد. تعقیب و گریز باند دولتی بحرانی است که هر روز هدف آن قرار می گیرد. کنگره ما وانمود می کند که وجود ندارد. مطبوعات ما آن را پوشش نمی دهند. اما ما که هدف آن هستیم می توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. ما می توانیم برای […]

بیشتر بخوانید