تحلیل رفتار متقابل در روان درمانی – بررسی کتاب ۱

روان درمانگر باب کوک با روری لیز اوکس در مورد یک متن اساسی در توسعه تحلیل رفتار متقابل صحبت می کند. توسط بنیانگذار آن اریک برن نوشته شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب اینجا را کلیک کنید http://www.ericberne.com/transactional-analysis-in-psychotherapy/ به این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است. […]

بیشتر بخوانید

۲. تحلیل رفتار متقابل – EGO STATES – VOICES in your Head – والدین انتقادی

حالات نفسانی یکی از مفیدترین ابزارهایی است که من در روان درمانی استفاده می کنم. مشتریان من این اطلاعات و ابزارهای یاد گرفته شده از آن را ارزشمند می دانند. نه تنها می توانید از این دانش در روابط خود با دیگران ، در خانه ، محل کار ، خانواده و دوستان استفاده کنید بلکه […]

بیشتر بخوانید

۲. تحلیل رفتار متقابل – EGO STATES – VOICES in Your Head – والدین انتقادی

حالات نفسانی یکی از مفیدترین ابزارهایی است که من در روان درمانی استفاده می کنم. مشتریان من این اطلاعات و ابزارهای یاد گرفته شده از آن را ارزشمند می دانند. نه تنها می توانید از این دانش در روابط خود با دیگران ، در خانه ، محل کار ، خانواده و دوستان استفاده کنید بلکه […]

بیشتر بخوانید

۲. تحلیل رفتار متقابل – EGO STATES – VOICES in Your Head – والدین انتقادی

حالات نفسانی یکی از مفیدترین ابزارهایی است که من در روان درمانی استفاده می کنم. مشتریان من این اطلاعات و ابزارهای یاد گرفته شده از آن را ارزشمند می دانند. نه تنها می توانید از این دانش در روابط خود با دیگران ، در خانه ، محل کار ، خانواده و دوستان استفاده کنید ، […]

بیشتر بخوانید

۲. تحلیل رفتار متقابل – EGO STATES – VOICES in Your Head – والدین انتقادی

حالات نفسانی یکی از مفیدترین ابزارهایی است که من در روان درمانی استفاده می کنم. مشتریان من این اطلاعات و ابزارهای یاد گرفته شده از آن را ارزشمند می دانند. نه تنها می توانید از این دانش در روابط خود با دیگران ، در خانه ، محل کار ، خانواده و دوستان استفاده کنید ، […]

بیشتر بخوانید

۲. تحلیل رفتار متقابل – EGO STATES – VOICES in Your Head – والدین انتقادی

حالات نفسانی یکی از مفیدترین ابزارهایی است که من در روان درمانی استفاده می کنم. مشتریان من این اطلاعات و ابزارهای یاد گرفته شده از آن را ارزشمند می دانند. نه تنها می توانید از این دانش در روابط خود با دیگران ، در خانه ، محل کار ، خانواده و دوستان استفاده کنید بلکه […]

بیشتر بخوانید

۲. تحلیل رفتار متقابل – EGO STATES – VOICES in Your Head – والدین انتقادی

حالات نفسانی یکی از مفیدترین ابزارهایی است که من در روان درمانی استفاده می کنم. مشتریان من این اطلاعات و ابزارهای یاد گرفته شده از آن را ارزشمند می دانند. نه تنها می توانید از این دانش در روابط خود با دیگران ، در خانه ، محل کار ، خانواده و دوستان استفاده کنید ، […]

بیشتر بخوانید

۲. تحلیل رفتار متقابل – EGO STATES – VOICES in your Head – والدین انتقادی

حالات نفسانی یکی از مفیدترین ابزارهایی است که من در روان درمانی استفاده می کنم. مشتریان من این اطلاعات و ابزارهای یاد گرفته شده از آن را ارزشمند می دانند. نه تنها می توانید از این دانش در روابط خود با دیگران ، در خانه ، محل کار ، خانواده و دوستان استفاده کنید بلکه […]

بیشتر بخوانید