ماموریت ملی نقشه برداری فرهنگی | روزنامه هندو و تحلیل تحریریه امروز | #UPSC

مأموریت ملی نقشه برداری فرهنگی به زبان هندی و انگلیسی. مهمترین موضوعات UPSC عبارتند از: #UPSC #thehinduanalysis #thehindutoday #Thehindutodayanalysis #TheHindueditoral #LBSNAA #CurrentAffairToday #CurrentAffair2021 #روزانه روزانه ، سرمقاله هندو امروز ، تحلیل سرمقاله هندو امروز ، تحلیل هندو به زبان هندی ، تحلیل هندو برای upsc ، تحلیل هندو امروز به هندی ، تحلیل روزنامه هندو […]

بیشتر بخوانید