kineticvideo.com-Transactional-analysis-12756.mp4

مری گولدینگ را در این ویدئوی سه قسمتی نشان دهید که تحلیل تبادل و درمان باز تصمیم گیری را نشان می دهد. شما تحت تأثیر عمیق این استاد مشتری خود در یک جلسه قرار خواهید گرفت! بخشی از “روان درمانی با مجموعه متخصصان”. به این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه […]

بیشتر بخوانید