EP.20 "مشاوره چگونه به من کمک کرد"، Deepti Chandy ، مشاور تحلیل رفتار متقابل پاسخ می دهد | RTB

دیپتی چندی در مورد بیماری پوستی ، درماتیت آتوپیک و مشاوره چگونه به او کمک کرد چگونه با خود مبارزه می کنید؟ چگونه با بدن خود مبارزه می کنید؟ با آن شفا دهید؟ و خود را شفا دهید؟ و شادی و پذیرش را با خود پیدا کنید؟ دیپتی چندی تنها ۱۹ ساله بود که تشخیص […]

بیشتر بخوانید